/

Ein Dyfodol Digidol: Tracio Newid yn Economi Cymru

Mapio’r newid yn y defnydd o dechnolegau digidol gan fusnesau Cymru, a’u heffaith ar arloesi, gwydnwch a hyrwyddo gwerthoedd Cymru.

Ffig 1: Sgoriau awdurdodau unedol yn ôl perfformiad cyfartalog eu BBaCh ar sail tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG.

Business Wales
ERDF
Fig 1: Unitary Authorities
Caerdydd
Caerdydd
Aeddfedrwydd Digidol 4
Arloesedd 5
ESG 2
Rheng gyffredinol 1
Abertawe
Abertawe
Aeddfedrwydd Digidol 2
Arloesedd 6
ESG 5
Rheng gyffredinol 2
Ceredigion
Ceredigion
Aeddfedrwydd Digidol 1
Arloesedd 11
ESG 4
Rheng gyffredinol 3
Wrecsam
Wrecsam
Aeddfedrwydd Digidol 9
Arloesedd 12
ESG 1
Rheng gyffredinol 4
Sir Gâr
Sir Gâr
Aeddfedrwydd Digidol 17
Arloesedd 2
ESG 6
Rheng gyffredinol 5
Sir y Fflint
Sir y Fflint
Aeddfedrwydd Digidol 10
Arloesedd 4
ESG 13
Rheng gyffredinol 6
Powys
Powys
Aeddfedrwydd Digidol 16
Arloesedd 1
ESG 10
Rheng gyffredinol 7
Sir Benfro
Sir Benfro
Aeddfedrwydd Digidol 11
Arloesedd 14
ESG 3
Rheng gyffredinol 8
Sir Ddinbych
Sir Ddinbych
Aeddfedrwydd Digidol 13
Arloesedd 10
ESG 8
Rheng gyffredinol 9
Casnewydd
Casnewydd
Aeddfedrwydd Digidol 6
Arloesedd 9
ESG 16
Rheng gyffredinol 10
Conwy
Conwy
Aeddfedrwydd Digidol 12
Arloesedd 3
ESG 17
Rheng gyffredinol 11
Bro Morgannwg
Bro Morgannwg
Aeddfedrwydd Digidol 3
Arloesedd 17
ESG 14
Rheng gyffredinol 12
Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr
Aeddfedrwydd Digidol 8
Arloesedd 8
ESG 19
Rheng gyffredinol 13
Ynys Môn
Ynys Môn
Aeddfedrwydd Digidol 5
Arloesedd 22
ESG 11
Rheng gyffredinol 14
Castell-nedd Port Talbot
Castell-nedd Port Talbot
Aeddfedrwydd Digidol 7
Arloesedd 21
ESG 12
Rheng gyffredinol 15
Torfaen
Torfaen
Aeddfedrwydd Digidol 22
Arloesedd 13
ESG 7
Rheng gyffredinol 16
Rhondda Cynon Taf
Rhondda Cynon Taf
Aeddfedrwydd Digidol 20
Arloesedd 18
ESG 9
Rheng gyffredinol 17
Caerffili
Caerffili
Aeddfedrwydd Digidol 14
Arloesedd 16
ESG 18
Rheng gyffredinol 18
Merthyr Tudful
Merthyr Tudful
Aeddfedrwydd Digidol 19
Arloesedd 7
ESG 22
Rheng gyffredinol 19
Gwynedd
Gwynedd
Aeddfedrwydd Digidol 15
Arloesedd 15
ESG 21
Rheng gyffredinol 20
Sir Fynwy
Sir Fynwy
Aeddfedrwydd Digidol 18
Arloesedd 19
ESG 15
Rheng gyffredinol 21
Blaenau Gwent
Blaenau Gwent
Aeddfedrwydd Digidol 21
Arloesedd 20
ESG 20
Rheng gyffredinol 22

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2023

Mae astudiaeth eleni’n dadansoddi presenoldeb digidol bron i 6,000 o fusnesau yng Nghymru.

Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o bob cornel o’r wlad gan roi darlun manwl o’r dechnoleg ddigidol a ddefnyddir ar draws economi Cymru. Gan ddefnyddio dull hollol newydd o fesur Aeddfedrwydd Digidol economi BBaCh Cymru, mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2023 yn cymryd sampl o fusnesau Cymru gan dracio eu presenoldeb ar-lein dros y saith mlynedd diwethaf a’u sgorio ar sail pump metrig allweddol. Dyma’r arolwg mwyaf o’i fath erioed yng Nghymru a’r cyntaf i fonitro gweithgareddau digidol busnesau Cymru’n uniongyrchol.

Ar y wefan hon, gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn a gweld crynodebau, siartiau a ffeithluniau’n cynnwys popeth sydd angen ei wybod am y defnydd a wneir o dechnoleg ddigidol yn economi Cymru:

• Beth yw’r ganran o gwmnïau arloesi yn fy awdurdod lleol?
• Pa sectorau busnes sydd fwyaf aeddfed yn ddigidol?
• Sut y mae’r defnydd o’r Gymraeg ar wefannau wedi ehangu ers 2016?

Aeddfedrwydd Digidol ar draws y wlad

Mae’r sgôr Aeddfedrwydd Digidol yn cymharu busnesau o ran sgôp a pha mor soffistigedig yw eu presenoldeb digidol. Mae’r map hwn yn dangos sgôr Aeddfedrwydd Digidol cyfartalog BBaCh (busnesau bach a chanolig) ym mhob sector ar gyfer holl awdurdodau unedol Cymru.

Digital Maturity across the Nation

Ceredigion

Torfean

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De-Orllewin Cymru

De-Ddwyrain Cymru

Lefel Uchaf:

Lefel Isaf:

Aeddfedrwydd Digidol – Darlun Cenedlaethol

Mae’r graff hwn yn dangos y sgôr Aeddfedrwydd Digidol cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau pob blwyddyn ers 2016, fel y gallwn gymharu’r newid dros amser.

Yn genedlaethol, mae Aeddfedrwydd Digidol wedi cynyddu’n amlwg rhwng 2020-2021. Mae’n parhau i gynyddu’n fwy graddol rhwng 2021-2023.

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol – Cymhariaeth Ranbarthol

Mae’r graff hwn yn dangos sgôr Aeddfedrwydd Digidol cyfartalog pob rhanbarth ar ddechrau pob blwyddyn ers 2016, fel y gallwn gymharu’r newid dros amser.

Yn rhanbarthol, y Canolbarth oedd â’r sgôr gorau cyfartalog o ran Aeddfedrwydd Digidol pob tro rhwng 2016 a 2023, 1.14% yn uwch na’r rhanbarth gyda’r sgôr gorau nesaf, De-Orllewin Cymru, ar ddechrau 2023.

No Data Found

Arloesi ar draws y Wlad

Mae’r sgôr Arloesi’n rhoi gwerth ar gyfer capasiti neu botensial sefydliad i arloesi. Mae’r map hwn yn dangos pa awdurdodau unedol yng Nghymru a sgoriodd isaf ac uchaf o ran capasiti arloesi cyfartalog ar gyfer pob sefydliad ym mhob awdurdod unedol.

Innovation Across the Nation

Powys

Ynys Môn

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De-Orllewin Cymru

De-Ddwyrain Cymru

Lefel Uchaf:

Lefel Isaf:

Arloesi yng Nghymru

Yn genedlaethol, mae Arloesi yn codi’n raddol iawn ar gyfartaledd ond yn barhaus ers 2016.

 

No Data Found

Arloesi ar draws Rhanbarthau Cymru

Mae’r graff hwn yn dangos sgôr Arloesi cyfartalog pob rhanbarth ar ddechrau pob blwyddyn ers 2016, fel y gallwn gymharu’r newid dros amser.

Y Canolbarth sy’n sgorio uchaf bob tro, gan arwain ar 0.04 pwynt yn uwch na’r rhanbarth gyda’r ail sgôr gorau, Gogledd Cymru – a chreu bwlch o 4% erbyn dechrau 2023.

No Data Found

Y defnydd o’r Gymraeg ar draws Gwefannau Busnesau

Fe wnaethom gyfrif faint o ieithoedd y gallem ddod o hyd iddynt ar wefannau’r cwmnïau yr oeddem yn eu monitro. Roedd gan 13% o’r gwefannau ddwy neu fwy o ieithoedd. Roedd fersiynau Cymraeg o wefannau hefyd yn llawer mwy cyffredin yng Ngogledd-Orllewin Cymru na mewn unrhyw ranbarth arall.

Un iaith

0

/

0

Sawl iaith

0

/

0 =
%

Defnydd o’r Gymraeg Ar-lein

Yn ôl yr arolwg hwn o BBaCh Cymru, roedd dosbarthiad ond nid faint o Gymraeg oedd yn bresennol ar draws y tirlun digidol yn debyg iawn i ganfyddiadau arolwg defnydd o’r Gymraeg 2019-2020.

Mae’r gyfran gymharol o siaradwyr Cymraeg mewn rhanbarth yn debyg iawn i’r ganran o BBaCh yn y rhanbarth y mae eu gwefannau’n cynnwys testun iaith Gymraeg.

Ar hyn o bryd nid yw busnesau Cymru, yn y rhan fwyaf o achosion, yn defnyddio’r Gymraeg ar eu llwyfannau digidol.

 

Welsh Language use on Business Websites

Gwynedd

Caerdydd

Blaenau Gwent & Torfaen

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De-Orllewin Cymru

De-Ddwyrain Cymru

Lefel Uchaf:

Lefel Isaf:

Canran o’r holl Wefannau sy’n cynnwys Cymraeg ym mhob Awdurdod Unedol

Er bod y nifer fach o gwmnïau sy’n defnyddio’r Gymraeg ar-lein yn tueddu i fod mewn ardaloedd gyda’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg. Un amrywiad arwyddocaol ar hyn yw Caerdydd. Roedd 20.14% o’r gwefannau gan BBaCh yng Nghymru sy’n cynnwys rhywfaint o Gymraeg yn gwmnïau a leolir yng Nghaerdydd.

No Data Found

Amgylcheddol, Cymdeithasol, Llywodraethu (ESG) ar draws y Wlad

Roedd ein metrig Ymgysylltu ESG yn mesur i ba raddau y mae gwefannau’r cwmnïau’n perfformio’n bositif (h.y. yn ymgysylltu’n rhagweithiol) ar faterion Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu gan eu meincnodi yn erbyn tueddiadau byd-eang ar fynd i’r afael â’r materion hyn. Mae’r map hwn yn dangos sgôr ESG cyfartalog cwmnïau ym mhob awdurdod unedol yng Nghymru.

Environmental, Social, Governance (ESG) across the Nation

Wrecsam

Merthyr Tudful

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De-Orllewin Cymru

De-Ddwyrain Cymru

Lefel Isaf:

Lefel Uchaf:

Cymariaethau ESG Rhanbarthol

Mae’r graff hwn yn dangos y tueddiadau hanesyddol mewn sgoriau ESG ar gyfer rhanbarthau Cymru.

De-Ddwyrain Cymru sy’n sgorio orau ar ESG, 3.6% yn uwch na’r rhanbarth sy’n sgorio isaf sef Canolbarth Cymru, gyda De-Orllewin a Gogledd Cymru bron yn union yn y canol, gyda’r un sgôr.

No Data Found

Twf Digidol yn Rhanbarthau Cymru

Mae’r Mynegai Twf Digidol yn dangos mwy neu lai faint o newidiadau a wnaed gan gwmnïau i’w llwyfannau digidol pob mis. Gellir ei ddehongli fel y lefel fisol o fuddsoddiad yn yr asedau digidol hynny ac yn fwyaf defnyddiol er mwyn gallu cymharu o fis i fis gan adnabod unrhyw newid cyson sy’n digwydd dros amser.

The Average Digital Growth across Welsh Regions

South East

Canolbarth Cymru

Gogledd Cymru

Canolbarth Cymru

De-Orllewin Cymru

De-Ddwyrain Cymru

Lefel Isaf:

Lefel Uchaf:

Twf Digidol yng Nghymru

Mae Twf Digidol yn cynyddu drwy gydol y pandemig o fis Mawrth 2020 ymlaen, cyn arafu yn 2021. Yna mae’n dechrau cynyddu eto ym mis Mai 2022 gan barhau i dyfu tan ddiwedd y flwyddyn.

No Data Found

Cymariaethau Rhanbarthol o ran Twf Digidol

Mae’r Mynegai Twf Digidol yn sensitif iawn i newidiadau, a thros amser yn rhoi darlun o natur gylchol y buddsoddi mewn asedau digidol a hefyd yn dangos effaith digwyddiadau allanol fel Covid-19 ar benderfyniadau busnes, fel y gwelwn yma.

No Data Found

Eisiau dysgu mwy am y casgliadau a awgrymir gan Arolwg 2023?

Cysylltwch â’r tîm y tu ôl i’r adroddiad