/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Sir Benfro /
Sir Benfro

Ffig 1: Sgoriau Sir Benfro ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Pembrokeshire / Sir Benfro
Fishguard
St Davids
Haverfordwest
Milford Haven
Pembroke
Tenby
Sir Benfro
Aeddfedrwydd Digidol11
Arloesedd14
ESG3
Rheng gyffredinol8

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 125,818
Poblogaeth fusnes: 5,397
Maint y sampl: 216
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 4.328%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 3.716%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh Sir Benfro i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan fymryn yn is na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd wedi cynyddu’r mymryn lleiaf ac ychydig o dan y cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd.

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau Sir Benfro’n siarp dros y pandemig ac mae’n parhau i fod yn agos iawn i’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 1.86% o wefannau BBaCh Sir Benfro sy’n cyfateb i 2.78% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod, yn wahanol i awdurdodau unedol cyfagos Sir Gâr a Cheredigion sydd â chyfran llawer uwch.

Deall Twf Digidol ar draws De-Ddwyrain Cymru

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau yn Sir Benfro wedi cynyddu’n raddol dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 gan ei godi’n llawer uwch na’r cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.